Kestävä johtajuus ja sisäinen motivaatio

Potentiaalin johtamista kestävämmin itseohjautuvampaan suuntaan

Kohderyhmä:

 • Organisaatioille, jotka haluavat mahdollistaa yksilöllisen kasvun ja koko osaamispotentiaalin paremman hyödyntämisen.
 • Organisaatioille, jotka haluavat ottaa käyttöön uudenlaista motivointia, työhyvinvointia ja ihmisyyttä tukevia toimintamalleja ja poistaa oma-aloittesen työskentelyn esteitä.
 • Organisaatioille, jotka haluavat lisätä sitoutumista, luovuutta ja sisäisen yrittäjyyden kehittymistä työyhteisön sisällä.
 • itseohjautuvampaan työskentelyyn tottuneille tai siihen pyrkiville organisaatioille.
 • Itseohjautuvammin jo toimiville organisaatioille, jotka haluavat kehittää työntekijöiden itsensä johtamisen valmiuksia ja vähentää ylikuormittumisen riskejä.
 • Organisaatioille, jotka haluavat oppia tunnistamaan joukostaan itseohjautuvat, kasvuhaluiset ja muutosvalmiit johtajat ja asiantuntijat sekä mahdollistaa näiden ihmisten kasvun kohti potentiaaliaan, jotta he taas voivat tukea työllään organisaation kasvua ja muutosta kohti uutta.
 • Rekrytoinnin ammattilaisille, jotka haluavat oppia tekemään tietoisempia henkilövalintoja, tunnistamaan, löytämään ja valitsemaan uuden tekemiseen ja johtamiseen tarvittavaa kasvuhaluista muutososaamista.
 • Sopii niin perinteisille kuin uuden maailman itseohjautuvammille organisaatioille, johdolle, perustajille, avainhenkilöille sekä koko työyhteisölle.

Kasvun ja johtamisen muutos

Ihmisellä on tarve olla työssään kokonainen. On tutkittuja tuloksia siitä, että ihminen käyttää vain pientä osaa kokonaiskapasiteetistaan työssään perinteisissä organisaatioissa. Näistä voi lukea lisää esim. Frederic Laloux’in kirjasta Reinventing Organizations. Tämä johtuu perinteisen työelämän rajoittuneesta käsityksestä työssä tarvittavien ominaisuuksien suhteen. Perinteisesti on ajateltu järjen ja älykkyyden riittävän. Tämä korostuu kaikessa tekemisessä.

Se ei kuitenkaan enää riitä kasvun ja kehityksen mukaisiin odotuksiin, kun haluamme toimia nopeammin, joustavammin ja mahdollistaa ihmisten koko kapasiteetin käyttöönoton työssä. Se ei myöskään riitä työvoimalle, joka haluaa jaksaa paremmin, tasapainottaa työn ja vapaa-ajan suhdetta sekä oppia uutta ja kehittyä. He yksinkertaisesti haluavat olla tyytyväisempiä siihen mitä tekevät.

Työtekijäkokemuksen näkökulmasta, on selvää, että joustamattomuus ja inhimillisyyttä ymmärtämättömät vaatimukset koetaan työhyvinvointia vähentäviksi asioiksi, kun samaan aikaan tahtia kiristetään ja työntekijöiltä odotetaan enemmän. Moni kokee, että oman panoksensa eteen ei tule vastavuoroisesti riittävästi niitä asioita, jotka lisäisivät halua kuulua organisaatioon muun kuin rahan takia. Tiedätkö kuinka paljon sinun työpaikassasi on tällaisia epämotivoituneita työntekijöitä, jotka mieluummin tekisivät muuta?

Osaava ja motivoitunut työvoima lähtee pois tai väsyy ja uupuu, koska henkiset voimavarat vähenevät, kun kasvun ja kehityksen odotukset eivät toteudu eikä yksilöllisiä tarpeita huomioida. Nämä oireet kertovat uudenlaisten tarpeiden syntymisestä, joihin myös organisaation on oman etunsa takia tärkeää vastata

Miten tunnistaa sisäistä motivaatiota?

Mikä auttaisi työvoiman sisäisen motivaation syntyyn?

Tästä tarjouspyyntöön

Potentiaalin johtamisen ja
sisäisen motivaation herättämisen haasteita

Miten

Tyytyväisyyden haaste auttaa luomaan kestävää pohjaa itseohjautuvuudelle ja ketterämmälle toiminnalle niin johtajuuden kasvun kuin koko työyhteisön toiminnan osalta. Kun aitoa tahtoa löytyy, voidaan tilanteeseen vaikuttaa.

Ihminen on ihminen myös työssään. Tämän arvon hyväksyminen lähtökohdaksi on työntekijän kokonaiskapasiteetin hyödyntämisessä kaiken alku.

 

Tärkeää on kuitenkin huomioida, että sellaiset asiat kuten tasa-arvo, monimuotoisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen, sisäisen yrittäjyyden tai itseohjautuvuuden arvostus, integriteetti ja henkilökohtainen vastuullisuus, ovat meihin vuosien aikana kasvaneita asenteita, arvoja ja suhtautumistapoja. Monissa paikoissa ne asiat ovat ulkoisilta puitteiltaan kunnossa.

 

"Sen täytyy myös tuntua siltä,”

 

sanoi eräs työntekijä, joka koki muutoksen tarvetta näissä asioissa. Siihen tarvitaan kapasiteetin ja suhtautumistavan syvällistä muutosta. Tällöin on tärkeää palauttaa organisaation sisäinen luottamus, turvallisuuden tunne ja vaikuttaa ”wholeness” näkökulmaan kestävällä tavalla.

 

"Wholeness" on ihmisen sisäinen kokemus siitä, että saa olla työssään kokonainen ihminen, kaikkine tunteineen ja tarpeineen.

 

Kokonaisena olemisen tarpeeseen liittyy myös erilaisuuden, vähemmistöryhmien, nais- ja ikäkysymysten huomioon ottaminen asennevapaasti. Usein uskottelemme itsellemme myös työpaikalla, olevamme reiluja ja suvaitsevaisia, mutta kuinka hyvin olemme perehtyneitä ajatustemme, tunteidemme ja toimintamme taustalla vaikuttaviin voimiin, joista toimintalogiikkamme muodostuu?

Työyhteisöä eivät auta, pelkät ulkoa tulleet ohjeistukset, jotka eivät riitä takaamaan organisaation sisäisen kokemuksen muutosta ”kokonaisempaan” suuntaan. Se edellyttää, että jokainen käy oman kasvuprosessinsa tässä asiassa.

 

Onko organisaatiossasi yksilöllistä rohkeutta lisäävä työkulttuuri, jossa jokainen voi olla oma itsensä vai pelätäänkö teillä totuuden kertomista ja asioiden avointä käsittelyä?

 

Työkuttuuriimme pesiytyneisiin tiedostamattomiin suhtautumistapoihin vaikuttaminen

Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa sitoutumista kaavojen purkamiseen. Se työ alkaa johdosta ja yksilötasolta.

Se mikä on kasvanut meihin vuosikymmenien aikana, ei lähde hetkessä pois. Siksi pelkät lyhyet parin päivän koulutukset tai valmennukset eivät palvele tarkoitusta, mutta voivat mahdollistaa tietoisuuden synnyn ja sitä kautta muutoksen käynnistymisen.

Tämän muutoksen tekemiseen tarvitaan:

a) Rehellisyyttä katsoa itseä, tilanteita ja toimintaa sellaisena kuin ne oikeasti ovat ja elää reaalitodellisuudessa, ei mielikuvitusmaailmassa.

b) Kaikkien sitoutumista henkilökohtaiseen kasvuprosessiin. Erityisesti johdon osallistuminen on välttämätöntä.

Taloudellisesti merkittäviä syitä laittaa tällä sivulla kuvatut asiat kuntoon:

 • Laatu on kestävä kilpailukeino. Se vaatii kuitenkin enemmän kuin vain ulkoisten näkökulmien huomioimisen kuten brändikeskeisen toteutustavan. Laadun tae on sisäinen viisaus, joka nousee jokaisen sitoutuneen ja itsensä tuntevan ihmisen toiminnassa vuorovaikutus- ja kohtaamistilanteissa. Itseymmärryksen ja itsensä johtamisen taidon kehittäminen on oleellista.
 • Koko osaamispotentiaalin hyödyntäminen kasvun ja jatkuvuuden keinona on organisaatioiden sanoituksissa tuttu. Tavallisesti sen tulkinnassa on haasteita, koska sitä ei helposti näe. Tarvitsemme ymmärrystä mitä potentiaali on, miten se ilmenee ja miten voimme paremmin oppia sitä tunnistamaan sekä mikä tekee siitä erityisen merkityksellisen itseohjautuvuuden lisäämisessä.
 • Erilaisuus uudistumisen ja innovoinnin voimana. Tämä on arvo, joka on usein vain muodollisesti kunnossa. Siihen liittyvät monimuotoisuus, nais- ja ikäkysymykset jne. Olemme ulkosesti tässä hyvin osaavia. Arvon tulisi kuitenkin toteutua käytännössä työpaikan sisäisissä kokemuksissa ja näkyä kaikille sidosryhmille, jotta se on kestävällä pohjalla.
 • Kestävän yksilöllisen johtajuuden kasvattaminen. Jotta organisaatio löytää kestäviä, kasvua ja menestystä edistäviä toimintatapoja, tulee ymmärtää myös syvemmällä olevia virtauksia ja tähän pystyvät parhaiten, eivät aina kokeneimmat, mutta oppimishaluisimmat ihmiset. Nämä eivät aina työskentele johtotehtävissä. Tämä tarkoittaa myös henkilökohtaista kasvuhalua yksilönä ja ihmisenä.
 • Wholeness näkökulman lisääminen työyhteisön arkeen kaikilla tasoilla ja kaikista näkökulmista mahdollistaa inhimillisyyden hyväksymisen tavalla, joka tuo turvaa, luottamusta ja rohkeutta työyhteisöön. Se sallii virheet ja epäonnistumiset. Wholenessin seurauksena monet työyhteisön hyvinvointiongelmat kuten väsymys, uupumus, masennustapaukset, ilmapiiriongelmat ja riitely vähenevät tai loppuvat ja myös mahdollinen muutosvastarinta on vähäisempää ja sitoutuminen kasvaa, mikä vaikuttaa myös kaikkien edellisten kohtien luontaiseen kasvuun.

Keinoja vaikuttaa kestävään johtajuuteen, kokonaisemman ihmisyyden lisääntymiseen työssä ja sisäisen motivaation kasvuun

 • Kestävä johtajuus

  Sisäisen johtajuuden kasvuohjelma esimiehille, johtajille, yrittäjille sekä organisaation vastuullisempiin tehtäviin pyrkiville. Tämä on henkilökohtainen valmennus/konsultointiohjelma, joka räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan ja sen tarkoituksena on mahdollistaa kestävän johtajuuden yksilöllinen kasvu pitkällä jänteellä organisaation kasvun ja tarkoituksen mukaisesti. Suosittelen kaikenlaisten organisaatioiden kasvuhaluisille avainhenkilöille.

 • Kasvuvalmennukset työyhteisöille

  Työyhteisön kasvuvalmennukset tähtäväät sisäisen johtajuuden luontaiseen kasvuun ja kehittymiseen. Se tukee erityisesti ketterämpää toimintaa ja itseohjautuvuuden lisäämistä ja itsensä johtamisen taidon kehittymistä. Sillä voidaan vaikuttaa keskinäisen luottamuksen lisäämiseen, ongelmienratkaisuun, yhteistyöhön, vuorovaikutukseen, luontaisten vahvuuksien hyödyntämiseen, henkilökohtaiseen kasvuun ja muutoksen edistämiseen tilanteesta ja organisaatiosta riippumatta. Valmennus on osittain räätälöitävissä tarpeen mukaan ja se voi sisältää esim. ryhmävalmennusta, työpajoja, koulutusta ja henkilökohtaista tukea.

 • Organisaatiokonsultointi

  Tämä vaihtoehto voidaan yhdistää kestävän johtajuuden ohjelmaan. Silloin laitan kädet saveen myös itse, enkä vain katsele päältä. Autan tiedostamaan, tunnistamaan ja purkamaan työyhteisöön syntyneitä toimimattomia kaavoja ja toimintamalleja yksilöiden, tiimien tai koko organisaation tasolla sekä luomaan uusia kestävin keinoin. Täysin räätälöitävä toteutus sopimuksen mukaan.

 • Tietoiset henkilövalinnat ja rekrytointi

  Uuden maailman tarpeisiin muuntuvat organisaatiot kaipaavat myös uudenlaista osaamista ja kapasiteettia. Tämä on erityisen merkityksellistä avainhenkilöiden valinnoissa. Tällaisia rooleja ovat mm. yritysjohtaminen, muutosjohtaminen, kehitysjohtaminen, johtoryhmätyöskentely ja muut strategisen vaikuttamisen paikat, joissa tehdään isoa koko organisaatiota koskettavaa muutosta tai uudistusta.

  Olen erikoistunut tunnistamaan tätä harvinaista ns. “transformatiivista kapasiteettia” siihen tarkoitettujen työkalujen tukemana. Siihen sisältyy usein ns. sisäistä rekrytointia tukeva kartoitus, jossa selvitetään millaista kapasiteettiä organisaatiossa jo on, jota voisi hyödyntää tulevaisuudessa paremmin sekä tarpeen mukaan ulkoisen haku- ja haastatteluprosessin toteutus ja tarvittaessa GLP testaus.

 • Global Leadership Profile, GLP

  Elaine Herdman-Barker ja William (Bill) Torbertin kehittämä, psykologinen työkalu, joka auttaa tiedostamaan omaa lähestymistapaa ongelmien ratkaisuun ja miten ymmärrät asioita ja tilanteita. Tämän tuloksena voit ymmärtää tämän hetkistä toimintalogiikkaasi.

  Suosittelen käyttämään vain kokeneiden seniortason osaajien tunnistamisen tukena niin henkilövalinnoissa kuin kasvu- ja kehittymistilanteissa.

  Lue lisää

 • Koulutusta uuden maailman muutosagenttien tunnistamiseen

  Toimitko rekrytoinnin tai henkilöstöjohtamisen parissa?
  Haluaisitko oppia tunnistamaan uuden maailman osaamista paremmin ja ns. “transformatiivista kapasiteettia”? Järjestän 1 päivän koulutuksia yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat ymmärtää paremmin mistä on kyse ja saada lisää valmiuksia tunnistaa näitä ihmisiä omasta organisaatiosta.

Halutessamme vaikuttaa syvällisemmin organisaation kasvuun ja menestykseen aikamme tarpeita seuraten, on tunnistettava, mikä on viisasta tässä hetkessä. Se mitä teemme nyt, vaikuttaa siihen, miltä tulevaisuuskin alkaa näyttämään.

Minullakaan ei ole kristallipalloa ennustaa tulevaisuutta sen enempää kuin muillakaan. On seurattava tilannetta tässä ja nyt ja liikuteltava kasvuun syvemmin ja pitkäjänteisemmin vaikuttavia asioita sekä vapautettava organisaation koko kapasiteetti käyttöön sen onnistumiseksi. Siihen tarvitsemme koko organisaation osallistumista.

Siksi en usko, että on yhtä valmista ratkaisua itseohjatuvuuden, kasvun ja menestyksen löytämiseen vaan se koostuu useista tarkoituksenmukaisista vaiheista, joilla voin toimintaanne auttaa ja tukea kulkiessanne tähän suuntaan.

Olettehan yhteydessä ja jutellaan lisää tarpeistanne ja tilanteestanne.
Kirsi Mäkinen, puh. 040 5354 991, kirsi.makinen@tyytyvaisyydenhaaste.fi

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

shadow-ornament

Kirsi Mäkinen
Tyytyväisyyden haaste viitekehyksen luoja ja
vastuullisen kasvun ohjelmien kehittäjä

Puh. 040 5354 991
etunimi.sukunimi at tyytyvaisyydenhaaste. fi